MR of GMR?

Wat te doen bij vragen: MR of GMR?

Ouders en medewerkers nemen bij vragen of opmerkingen in principe eerst contact op met hun eigen MR.

Het verschil tussen taken GMR en MR-en:


GMR: Houdt zich bezig met bovenschoolse zaken, is gesprekspartner van het bestuur van de stichting.
MR: Houdt zich bezig met schoolspecifieke zaken, is gesprekspartner van de directie van de school.

Een voorbeeld:
GMR houdt toezicht op evenwichtige verdeling van gelden bestemd voor huisvesting en onderhoud van scholen, MR gaat over hoe deze gelden op school besteed worden.

Of:

GMR krijgt uitleg van bestuur op algemene begroting van de stichting, MR krijgt uitleg van directie op schoolbegroting.

De MR kan ervoor kiezen om kwesties die wellicht op meer scholen spelen, voor te leggen aan de GMR. Alle vragen en opmerkingen die er leven bij de MR-en worden door het dagelijks bestuur van de GMR bekeken en waar mogelijk direct beantwoord.

U kunt via de mail contact opnemen met Susan Pot, de ambtelijk secretaris van de GMR: susan.pot@conexus.nu