GMR

Binnen de scholen die bij Conexus horen is de inspraak geregeld via de wet WMS. Alle scholen hebben een eigen MR, alle scholen tezamen hebben de GMR.

MR

De Medezeggenschapsraden (MR-en) hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school. De MR is gesprekspartner van de directie van de school.

GMR

De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de bovenschoolse belangen voor alle 31 scholen. De GMR is gesprekspartner van het bestuur van Conexus en zorgt ervoor dat bovenschools beleid goed wordt uitgevoerd zodat scholen op schoolniveau goed kunnen functioneren.

Leden GMR

De GMR bestaat uit twaalf leden, waaronder zes personeelsleden van Conexus en zes ouders (volgens de statuten van de GMR mogen van elke school maximaal twee leden zitting nemen in de GMR). Daarnaast is er een ambtelijk secretaris. GMR-leden hoeven geen MR-lid te zijn. Binnen de GMR bestaan verschillende werkgroepen. Deze bespreken stukken voor en komen indien nodig met voorstellen voor de volledige GMR. Zo zijn er o.a. een werkgroep Personeel & Organisatie, een werkgroep Huisvesting & Financiën en een werkgroep Onderwijs & Zorg.

De GMR bestaat op dit moment uit: 

 • Maikel Huijsmans (oudergeleding, De Oversteek)
 • Olga Reuvers (personeelsgeleding, Montessori Lindenholt)
 • Boryana Inkova (oudergeleding, Luithorst)
 • Ido Bulthuis (oudergeleding, De Oversteek)
 • Ayla Ozturk (oudergeleding, Prins Mauritsschool)
 • Anke Binnenhei (personeelsgeleding, Windroos Lindenholt)
 • Silvia Dodemont (personeelsgeleding, Windroos Goffert en Lindenholt)
 • Gemma de Haan (personeelsgeleding, Zonnewende)
 • Eelke Blonk (oudergeleding Aquamarijn)
 • Sanne v/d Berg (personeelsgeleding Bloemberg)
 • Nadieh voor 't Hekke (oudergeleding Montessorischool Dukenburg)
 • vacature personeelsgeleding

Dagelijks bestuur van de GMR

 • Voorzitter: Gemma de Haan
 • Vice voorzitter: Anke Binnenhei
 • Ambtelijk secretaris: Susan Pot