Data, Duiden, Doelen en Doen

Inschrijven
Data, Duiden, Doelen en Doen

Data, Duiden, Doelen en Doen

Aanbieder

Yvette Thielen, bureau Wolters

Datum

15 Mrt 2022 om 14:30

Opbrengst- en handelingsgericht werken

In dit traject zal het spectrum van opbrengst- en handelingsgericht werken in de vorm van vier D’s (Data, Duiden, Doelen & Doen) worden verkend. De bijeenkomsten kenmerken zich door een sterk ‘train de trainer’ karakter waardoor de kennis en vaardigheden rechtstreeks vertaald kunnen worden naar de daadwerkelijke praktijk in de scholen. De ontwikkeling ten aanzien van opbrengst- en handelingsgericht werken in de scholen kan hierdoor gelijk oplopen met dit traject.

Tijdens de bijeenkomsten zullen theoretische- en wetenschappelijke achtergronden, nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden afgewisseld met praktische werkvormen. Daarnaast zal in alle bijeenkomsten ruimte zijn voor interscolaire intervisie waarin de professionele dialoog wordt gevoerd over schoolontwikkeling, implementatie, borging en monitoring. De inhoud en vorm zijn gericht op kennis- en vaardigheidsconstructie binnen handelingsgericht werken, zodat planlast wordt vermeden en afstemming op educatieve behoeften rechtstreeks uit de leerkracht komt.

Doelen:                                                                                                                                                                  

Na het doorlopen van het traject kunnen directeuren en intern begeleiders:

 • Gegevens diepgaand en planmatig analyseren op school-, groep- en leerlingniveau ten behoeve van de signalering en de diagnostiek.
 • Op basis van een diepgaande analyse schoolontwikkelingsbehoeften en doelen formuleren.
 • De relatie leggen tussen de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve streefdoelen formuleren op drie niveaus.
 • Leerstofoverstijgende doelen formuleren op drie niveaus.

Na het doorlopen van het traject hebben intern begeleiders en directeuren kennis van:

 • Het duiden van resultaten op schoolniveau in het kader van kwaliteitszorg.
 • Wetenschappelijke achtergronden van het Cito LOVS.
 • De drie leerroutes en de uitwerking in leerlijnen.
 • Referentiekaders op het gebied van taal en rekenen.
 • De inhouden en wettelijke kaders van het ontwikkelingsperspectief.
 • Afstemmingsmogelijkheden en hulpmiddelen.
 • Mogelijkheden in het kader van transfer of learning.

Train de trainer:

Inhouden, vorm en vaardigheden die aan de orde komen in de bijeenkomsten worden tussentijds in de eigen school toegepast en geïmplementeerd. Deelnemers verwerven hierdoor nieuwe inzichten en vaardigheden m.b.t. de uitvoering van aspecten van passend onderwijs.

Data:

Dinsdag 15 maart 2022 van 14:30 tot 17:00 u

Locatie

Bestuurskantoor Conexus, Panovenlaan 1, 6525DZ Nijmegen

Datum

15 Mrt 2022 om 14:30

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie