Data, Duiden, Doelen en Doen

Inschrijven
Data, Duiden, Doelen en Doen

Data, Duiden, Doelen en Doen

Aanbieder

Yvette Thielen, bureau Wolters

Datum

8 Feb 2022 om 15:30

Een goede basis voor leerkrachten

In het kader van passend onderwijs zijn de scholen zich actief aan het ontwikkelen tot brede zorgscholen, waarin passend onderwijs geboden kan worden aan leerlingen dat afgestemd is op specifieke onderwijsbehoeften. Het afstemmen van het onderwijs op deze specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen is een complexe uitdaging voor elke leerkracht.

Handelingsgericht werken is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig om te gaan met verschillen tussen kinderen en om af te kunnen stemmen op hun educatieve behoeften.

In dit traject zal het spectrum van handelingsgericht werken in de vorm van vier D’s (Data, Duiden, Doelen & Doen) worden verkend. Focus ligt hierbij met name op het duiden van de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, als ook het duiden van gedragscomponenten.

Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit een breed onderzoekskader te kijken naar ontwikkeling van leerlingen, om zodoende een passend aanbod vorm te kunnen geven dat recht doet aan zowel de cognitieve- als sociaal-emotionele behoeften van leerlingen.

Onderstaande worden verkend in het betreffende traject:

  • Leerkrachten kunnen breed (subjectieve en objectieve) data verzamelen en deze goed registreren.
  • Leerkrachten kunnen de ontwikkeling van hun leerlingen breed en diepgaand duiden (vanuit een holistische benadering).
  • Leerkrachten leggen verbanden en relaties tussen de cognitieve-,  sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag.
  • Leerkrachten kunnen ontwikkeling van leerlingen diepgaand duiden ten behoeve van de signalering en de diagnostiek en op basis van een diepgaande analyse ontwikkeling- en ondersteuningsbehoefte formuleren.
  • Leerkrachten formuleren kwalitatieve en leerstofoverstijgende doelen.
  • Leerkrachten passen hun klassenmanagement en onderwijsorganisatie af op de behoeften van de leerlingen.
  • Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en kunnen dit vertalen naar interventies in het dagelijkse handelen.

Na het doorlopen van het traject hebben leerkrachten kennis van:

  • De drie leerroutes en de uitwerking in leerlijnen.
  • Referentiekaders op het gebied van taal en rekenen.
  • Afstemmingsmogelijkheden en hulpmiddelen voor in de dagelijkse praktijk.

Data:

Bijeenkomst 1: Dinsdag 8 februari 2022 van 15.30u – 18.00u

Bijeenkomst 2: Woensdag 23 maart 2022 van 15.30u – 18.00u

Bijeenkomst 3: Dinsdag 31 mei 2022 van 15.30u – 18.00u

Locatie

Nog niet bekend

Datum

8 Feb 2022 om 15:30

Thema

Afstemmen op onderwijsbehoeften

Type training

Op locatie