Ouders


klachtenregeling

U hebt een klacht

 

Klachtenregeling van uw school

Iedere school moet beschikken over een klachtenregeling. In die regeling kunt u lezen welke afspraken er op uw school zijn gemaakt over de behandeling van klachten. De meeste scholen hebben hiervoor hetzelfde model gebruikt, de zogenaamde Modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, die is opgesteld door alle betrokken onderwijsorganisaties.

U kunt op uw school vragen naar de klachtenregeling. Vaak staat de regeling afgedrukt in de Schoolgids of kunt u in de schoolgids lezen waar u op school de klachtenregeling kunt inzien. Ook kan het zijn dat de school de klachtenregeling op haar internetsite heeft opgenomen.

 

Eerste stappen bij een klacht

Volgens de klachtenregeling op uw school zult u meestal met uw klacht eerst terechtkomen bij:

1. de contactpersoon van de school, of
2. de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Hieraan vooraf gaat dat u uw klacht zelf eerst probeert te bespreken met degene tegen wie deze gericht is of met de schoolleiding. U zet uw klacht pas door als dit soort gesprekken niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.
In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.

 

Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie

De meeste klachtenregelingen kennen de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij de LKC. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist.
Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt.
Hoewel de weg langs de klachtencommissie langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen sturen klachten die bij hen worden ingediend ter advisering door aan de LKC. Als de indiener van de klacht daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling.

 

Landelijke Klachtencommissie

De besturenorganisatie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) biedt de bij haar aangesloten schoolbesturen een landelijk opererende klachtencommissie aan. Alle schoolbesturen van openbare en overige algemeen toegankelijke scholen kunnen hierbij hun scholen voor primair en voortgezet onderwijs aansluiten. Veel besturen hebben dat gedaan. De voordelen van zo'n landelijk werkzame commissie zijn dat niet iedere school een eigen klachtencommissie in het leven hoeft te roepen, dat door de hoeveelheid behandelde klachten veel expertise wordt opgebouwd en dat een deskundige commissie kan worden gevormd die zich laat bijstaan door een professioneel secretariaat.
Deze landelijke klachtencommissie heet De Landelijke Klachtencommissie onderwijs, afgekort LKC.
In de klachtenregeling van uw school staat of de school bij de LKC is aangesloten of bij een andere klachtencommissie. Als dit laatste het geval is, kunt u uw klacht bij die commissie indienen.

 

Externe vertrouwenspersoon voor Conexus:

Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon Pieter-Jan Landsheer, werkzaam bij NIM maatschappelijk werk.

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc.).

De vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt indienen staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks verbonden is aan Conexus of aan de school is de vertrouwenspersoon onpartijdig.

De externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt sparren.

 

Bereikbaarheid:

Pieter-Jan Landsheer, NIM maatschappelijk werk.

NIM: 024-3232751

Mobiel: 06-34000283

e-mail: p.landsheer@nim.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag