Klachtenregeling

Iedere school moet beschikken over een klachtenregeling. In die regeling kunt u lezen welke afspraken er op uw school zijn gemaakt over de behandeling van klachten. De meeste scholen hebben hiervoor hetzelfde model gebruikt, de zogenaamde Modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs die is opgesteld door alle betrokken onderwijsorganisaties.

U kunt op uw school vragen naar de klachtenregeling. Vaak staat de regeling afgedrukt in de Schoolgids of kunt u in de Schoolgids lezen waar u op school de klachtenregeling kunt inzien. Ook kan het zijn dat de school de klachtenregeling op haar internetsite heeft opgenomen.

Eerste stappen bij een klacht

1.       Probeer de klacht eerst zelf te bespreken met degene tegen wie deze gericht is.

2.       Lukt dat niet, bespreek de klacht dan met de schoolleiding of de intern contactpersoon (vertrouwenspersoon op de school). In de schoolgids kunt u lezen wie dit is.

Vervolg

U zet uw klacht pas door als deze gesprekken niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid. In overleg met de intern contactpersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden:

Externe vertrouwenspersoon:

U dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van Stichting Conexus. Dit is een onafhankelijke partij die u kan adviseren over de te nemen stappen.

Indien u gebruik wil maken van de vertrouwenspersoon kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon Pieter-Jan Landsheer, werkzaam bij NIM maatschappelijk werk. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc.). De vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt indienen staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks verbonden is aan Conexus of aan de school is de vertrouwenspersoon onpartijdig. De externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt sparren.

Pieter-Jan Landsheer-Kock, Sterker sociaal werk.

Sterker: 088-0011333

Mobiel: 06-34000283

p.landsheer@sterker.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag

Bestuur van Conexus:

U dient uw klacht in bij het bestuur van Stichting Conexus. Uw klacht zal dan worden behandeld door de bestuursadviseur. Dit is ook de persoon die uiteindelijk over uw klacht zal beslissen en hierop zal reageren.

Landelijke Klachten Commissie:

U dient uw klacht of verzoek tot mediation in bij de Landelijke Klachten Commissie/Onderwijs Geschillen Commissie. In dit geval zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt.

De besturenorganisatie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) biedt de bij haar aangesloten schoolbesturen een landelijk opererende klachtencommissie aan. Alle schoolbesturen van openbare en overige algemeen toegankelijke scholen kunnen hierbij hun scholen voor primair en voortgezet onderwijs aansluiten. Veel besturen hebben dat gedaan. De voordelen van zo'n landelijk werkzame commissie zijn dat niet iedere school een eigen klachtencommissie in het leven hoeft te roepen, dat door de hoeveelheid behandelde klachten veel expertise wordt opgebouwd en dat een deskundige commissie kan worden gevormd die zich laat bijstaan door een professioneel secretariaat. Deze landelijke klachtencommissie heet De Landelijke Klachtencommissie onderwijs, afgekort LKC. Conexus is hierbij aangesloten.