GMR


GMR

Binnen de scholen die bij Conexus horen is de inspraak geregeld via de wet WMS. Alle scholen hebben een eigen MR, alle scholen tezamen hebben de GMR. 

MR

De Medezeggenschapsraden (MR-en) hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school. De MR is gesprekspartner van de directie van de school.

GMR

De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de bovenschoolse belangen voor alle 31 scholen. De GMR is gesprekpartner van het bestuur van Conexus en zorgt ervoor dat bovenschools beleid goed wordt uitgevoerd zodat scholen op schoolniveau goed kunnen functioneren.

Leden GMR
De GMR bestaat uit twaalf leden, waaronder zes personeelsleden van Conexus en zes ouders (volgens de statuten van de GMR mogen van elke school maximaal twee leden zitting nemen in de GMR). Daarnaast is er een ambtelijk secretaris. GMR-leden hoeven geen MR-lid te zijn. Binnen de GMR bestaan verschillende werkgroepen. Deze bespreken stukken voor en komen indien nodig met voorstellen voor de volledige GMR. Zo is er o.a. een werkgroep Personeel en Onderwijs, een werkgroep Huisvesting en een werkgroep Financiën.
De GMR bestaat op dit moment uit: 
•    Sonja Bekker (oudergeleding, NSV II)
•    Simone Linssen (personeelsgeleding, de Lindenhoeve)
•    Cathelijne van der Heijden (personeelsgeleding, de Uitdaging)
•    Wouter de Gooyert (oudergeleding, de Lanteerne)
•    John Bardoel (oudergeleding, de Luithorst)
•    Janneke de Jong (oudergeleding, NSV II)
•    Klaas Jan Schuurs (oudergeleding, de Meiboom)
•    Niel van der Ploeg (oudergeleding, de Lanteerne)
•    Hans Peelen (personeelsgeleding, Aquamarijn)
•    Anneke Vrijaldenhoven (personeelsgeleding, NSV II)
•    vacature (personeelsgeleding) kijk hier voor meer info
•    vacature (personeelsgeleding) kijk hier voor meer info

                                                     
Dagelijks bestuur van de GMR
•    Voorzitter: Sonja Bekkker
•    Ambtelijk secretaris: Susan Pot