De GMR zoekt nieuwe leden


donderdag 5 april 2018

Iedere school van Conexus heeft haar eigen Medezeggenschapsraad, de MR. Een waardevol orgaan waarin schoolspecifieke zaken besproken worden. In de Gemeenschappelijke MR (GMR) worden zaken besproken die juist niet specifiek voor één school zijn, maar van belang kunnen zijn voor alle scholen. De GMR telt in totaal twaalf leden, ze spersoneelsleden en zes ouders. Met ingang van komend schooljaar ontstaan er twee vacatures voor de oudergeleding en vier voor de personeelsgeleding. Wanneer de GMR voltallig is, kunnen we een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en alle MR-en van Conexus.

De GMR kent verschillende werkterreinen, zoals Personeel & Organisatie, Onderwijs & Zorg of Financiën. Werkgroepen bereiden stukken voor die terugkomen in de vergaderingen, bijvoorbeeld rond de invoering van een nieuwe CAO. De GMR heeft op veel van deze stukken instemmings- of adviesrecht naar het College van Bestuur (CvB). Het CvB is op zijn beurt verplicht beleidstukken als de begroting van Conexus, formatieplannen en beleidswijzigingen aan de GMR voor te leggen. De GMR geeft ook gevraagd of ongevraagd advies op actuele zaken die spelen binnen de stichting (bijvoorbeeld opvang vluchtelingenkinderen) of zelfs in een bredere (landelijke) context (zoals PO in Actie). Daarnaast hecht de GMR veel waarde aan een goede relatie met de achterban (de MR-en) en verzorgt zij bijvoorbeeld themabijeenkomsten of cursussen.

Alle ouders van kinderen op een Conexus-school zijn verkiesbaar voor de oudergeleding en kunnen zich kandidaat stellen. Alle personeelsleden van de Conexus-scholen (dus niet alleen de leerkrachten) zijn verkiesbaar voor de personeelsgeleding en kunnen zich kandidaat stellen.

Voor personeel geldt een compensatieregeling en zijn taakuren van toepassing. Voor ouders is er een onkostenvergoeding. Je vergadert ongeveer tien keer per jaar en daarnaast neem je zitting in een werkgroep waar jouw expertise tot zijn recht kan komen. Dit kan van alles zijn, denk aan financieel beleid of personeelsbeleid, communicatie, ICT of onderwijsbeleid.

Als je al de nodige ervaring hebt opgedaan in een MR kan het erg boeiend zijn om de overstap naar de GMR te maken, maar het is zeker geen must dat je MR-ervaring hebt.

Geef je op als kandidaat via een mail naar susan.pot@conexus.nu vóór 6 juni 2018.

We ontvangen graag de volgende informatie:

  • naam/kort voorstellen
  • school waar je aan verbonden bent (als medewerker of als ouder)
  • motivatie om lid te worden van de GMR
  • expertise die je graag in wilt zetten voor de GMR

Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen we verkiezingen uitschrijven.