Kom de GMR versterken!


woensdag 14 juni 2017

Binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR – in totaal 12 leden) van Conexus zijn er met ingang van het nieuwe schooljaar zes vacatures: drie voor de oudergeleding en drie voor de personeelsgeleding. Wanneer de GMR voltallig is, kunnen we een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en alle MR-en van Conexus.

De GMR kent verschillende werkgroepen, zoals Personeel & Organisatie, Onderwijs & Zorg of Financiën. Deze werkgroepen bereiden stukken voor die terugkomen in de vergaderingen, bijvoorbeeld rond de invoering van een nieuwe CAO. De GMR heeft op veel van deze stukken instemmings- of adviesrecht naar het College van Bestuur (CvB). Het CvB is op zijn beurt verplicht beleidstukken als de begroting van Conexus, formatieplannen en beleidswijzigingen aan de GMR voor te leggen. De GMR geeft ook gevraagd of ongevraagd advies op actuele zaken die spelen binnen de stichting (bijvoorbeeld opvang vluchtelingenkinderen) of zelfs in een bredere (landelijke) context (zoals PO in Actie). Daarnaast hecht de GMR veel waarde aan een goede relatie met de achterban (de MR-en) en verzorgt zij bijvoorbeeld themabijeenkomsten of cursussen.

Wie kan zich verkiesbaar stellen?
Alle ouders van kinderen op een Conexus-school zijn verkiesbaar voor de oudergeleding en kunnen zich kandidaat stellen. Alle personeelsleden van de Conexus-scholen (dus niet alleen de leerkrachten) zijn verkiesbaar voor de personeelsgeleding en kunnen zich kandidaat stellen. Volgens de statuten van de GMR mogen van elke school maximaal twee leden zitting nemen in de GMR.

Als je al de nodige ervaring hebt opgedaan in een MR kan het erg boeiend zijn om de overstap naar de GMR te maken, maar het is zeker geen must dat je MR-ervaring hebt.

Voor leerkrachten geldt een compensatieregeling en zijn taakuren van toepassing (in het taakbeleid van je school krijg je als lid van de GMR 60 uur voor deze taak. Daarnaast compenseert de GMR je met 5 dagen verlof op jaarbasis. Je kunt er ook voor kiezen om de 60 uur bovenop je vaste uren te draaien en hiervoor een vergoeding te ontvangen, dit betreft geen structurele uitbreiding van je contract). Voor ouders is er een onkostenvergoeding.

Je vergadert ongeveer tien keer per jaar en daarnaast neem je zitting in een werkgroep waar jouw expertise tot zijn recht kan komen.

Geef je op als kandidaat via een mail naar susan.pot@conexus.nu vóór 3 juli 2017
(UPDATE 12/7: omdat nog niet alle vacatures vervuld zijn, is aanmelden nog steeds mogelijk!).
We ontvangen graag de volgende informatie:
  • naam/kort voorstellen
  • school waar je aan verbonden bent (als medewerker of als ouder)
  • motivatie om lid te worden van de GMR
  • pasfoto
  • Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. De verkiezing vindt dan plaats op 7 juli 2017. We streven ernaar dat de nieuwe leden van de GMR met ingang van het schooljaar 2017/2018 zitting kunnen nemen in de GMR.