GMR


GMR

Binnen de scholen die bij Conexus horen is de inspraak geregeld via de wet WMS. Alle scholen hebben een eigen MR, alle scholen tezamen hebben de GMR. 

MR

De Medezeggenschapsraden (MR-en) hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school. De MR is gesprekspartner van de directie van de school.

GMR

De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de bovenschoolse belangen voor alle 31 scholen. De GMR is gesprekpartner van het bestuur van Conexus en zorgt ervoor dat bovenschools beleid goed wordt uitgevoerd zodat scholen op schoolniveau goed kunnen functioneren.

Leden GMR
De GMR bestaat uit twaalf leden, waaronder zes personeelsleden van Conexus en zes ouders (volgens de statuten mag elke school maximaal door twee leden vertegenwoordigd in de GMR). Daarnaast is er een ambtelijk secretaris. GMR-leden hoeven geen MR-lid te zijn. Binnen de GMR bestaan verschillende werkgroepen. Deze bespreken stukken voor en komen indien nodig met voorstellen voor de volledige GMR. Zo is er o.a. een werkgroep Personeel en Onderwijs, een werkgroep Huisvesting en een werkgroep Financiën.
De GMR bestaat op dit moment uit: 
•    Olga Reuvers (personeelsgeleding, Montessori Lindenholt)
•    Hans Vriends (oudergeleding, de Lanteerne)
•    Simone Linssen (personeelsgeleding, de Bloemberg)
•    Nicole Moorman (perosneelsgeleding, de Verwondering)
•    Remco Blomsma (oudergeleding, Montessori Dukenburg)
•    Cathelijne van der Heijden (personeelsgeleding, Prins Maurits)
•    Bas van den Berg (oudergeleding, De Oversteek)
•    Mario Stefanutto (oudergeleding, De Oversteek)
•    Sonja Bekker (oudergeleding, NSV II)
•    vacature (oudergeleding) kijk hier voor meer info
•    vacature (personeelsgeleding) kijk hier voor meer info
•    vacature (personeelsgeleding) kijk hier voor meer info

                                                     
Dagelijks bestuur van de GMR
•    Voorzitter: Hans Vriends
•    Secretaris: 
•    Ambtelijk secretaris: Susan Pot